تقدیم به رهروان و ایثارگران راه عشق و فداکاری

با نام بلند عشق آغاز کنیم

این دفتر عاشقانه را باز کنیم

بر هر ورقش نماز جان بگذاریم

تا در ره سبز؛ سرخ پرواز کنیم