یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر

و فرارسیدن هفته ی دولت گرامی باد