معرفی اعضای تعاونی‌های مسکن برای دریافت زمین
 
هزار و 412 شرکت تعاونی مسکن مهر در استان خوزستان با 112 هزار و 894 عضو برای دریافت زمین به مسکن و شهرسازی معرفی شدند.
تاکنون به 52 هزار و 203 عضو تعاونی‌ها زمین واگذار شده و اتحادیه‌های تعاونی در شهرستان‌های خوزستان در مرحله تسطیح و آماده‌سازی زمین هستند.