میلاد رسول اکرم (ص)

و ولادت امام جعفر صادق (ع)

بر هم وطنان مبارک باد