اماما ! نه از دیده رفته ای ، نه از دل

همیشه در دل و جان و نگاه ما خورشید بی غروبی