پرداخت نشدن هزینه آماده سازی مسکن مهر رونداجرایی طرح رامختل کرده است
مدیر عامل اتحادیه شرکت های تعاونی های مسکن مهر آبادان گفت: عدم پرداخت هزینه آماده سازی زمین های طرح مسکن مهر از سوی برخی از شرکت های تعاونی زیر پوشش این اتحادیه روند کار اجرایی را با مشکل رو به رو کرده است
"مرتضی رخیصی" افزود: تاکنون 50 درصد عملیات اجرایی آماده سازی زمین های این طرح انجام شده و بقیه به علت کمبود نقدینگی متوقف شده است.
وی میزان هزینه آماده سازی مورد نیاز این طرح را 9 میلیارد و 480میلیون ریال عنوان کرد و افزود: هزینه آماده سازی به ازای هر عضو این طرح دو میلیون ریال بوده که به شرکت های تعاونی مسکن مهر تزریق می شود.
رخیصی اظهار داشت: با توجه به جلسات متعدد گرفته شده با هیات مدیره شرکت های تعاونی مسکن مهر در فرمانداری آبادان تاکنون برخی از این شرکت ها به مصوبات گرفته شده ، عمل نکرده اند.
وی ادامه داد: طبق صورت جلسات گرفته شده و دستور العمل اداره کل تعاون و مسکن و شهرسازی اگر شرکت های تعاونی مسکن مهر در خصوص آماده سازی زمین ها کم کاری و یا تخطی نمایند، زمین هایی که در اختیار این شرکت هاست به گروه دیگر واگذار می شود.
وی در پایان از شرکت های تعاونی مسکن مهر آبادان خواست تا برای تسریع در روند کار اجرایی عملیات ساخت مسکن در این شهرستان همکاری لازم را با اتحادیه داشته باشند.
28 شرکت تعاونی مسکن مهر در شهرستان آبادان فعالیت دارند.