سه هزار عضو تعاونی های مسکن مهر آبادان به بانک های عامل معرفی شدند
 
مدیر عامل اتحادیه تعاونی های مسکن مهر آبادان گفت: سه هزار و 216 نفر عضو تعاونی های مسکن مهر آبادان برای دریافت تسهیلات بانکی به بانکهای عامل معرفی شدند.
" مرتضی رخیصی" افزود: این تعداد عضو برای دریافت قسط نخست تسهیلات بانکی برای آماده سازی زمین مسکن مهر معرفی شدند.
وی ادامه داد:از این تعداد عضو دو هزار و 500 نفر موفق به انعقاد قراداد با بانکهای عامل شدند.
رخیصی گفت: در قسط نخست بانک عامل به هر عضو تعاونی مسکن مهر مبلغ پنج میلیون ریال پرداخت می کند.
وی افزود: در زمان حاضر 29 تعاونی مسکن مهر در قالب چهار هزارو 740 عضو در آبادان فعال هستند.