پرداخت سود 300 هزار نفر از مشمولان مرحله نخست سهام عدالت

بیش از 231 میلیارد و 412 میلیون ریال اعتبار به پرداخت سود سهام بیش از 310 هزار نفر از واجدان شرایط مرحله نخست سهام عدالت در 6 ماهه گذشته اختصاص یافت.

از 12 بهمن سال گذشته تا 23 مرداد سال جاری بیش از 223 میلیارد و 773 میلیون ریال اعتبار در قالب سود سهام به 300 هزار نفر از مشمولان سهام عدالت مرحله اول  پرداخت شد.

همچنین 83/96 درصد پرداخت سود سهام عدالت مرحله نخست در استان تحقق یافت که میانگین این رقم در کشور 5/96 درصد است. البته حدود 9 هزار و 816 نفر از مشمولان مرحله اول تا کنون سود سهام عدالت خود را دریافت نکرده‌اند.

بیش از 213 میلیارد و 750 میلیون ریال اعتباردر قالب سود 278 هزار و 477 نفر از مشمولان مرحله دوم سهام عدالت از اردیبهشت تا 23 مرداد سال جاری پرداخت شده است و حدود پنج هزار و 936 نفر از مشمولان این مرحله تا کنون سود سهام عدالت خود را دریافت نکرده‌اند.

با تحقق 9/97 درصدی پرداخت سود سهام عدالت مرحله دوم در استان میانگین این رقم در کشور 97 درصد اعلام شده است.