از عشق دچار بی قراری شده ایم

از جبهه و جنگ مرد کاری شده ایم

ققنوس ترین پرنده ماییم هنوز

کز آتش خون خویش جاری شده ایم

حبیب اله بهرامی "شهنی"