نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد     عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد
        تقارن میلاد نبوی و بهار طبیعت
 خجسته و مبارک باد