در اجرای قانون اصل 44

و به منظور حمایت از

فعالیت تعاونی ها در کشور

درآمد مشمول مالیات ابرازی

شرکت ها و اتحادیه های تعاونی متعارف

و شرکت های تعاونی سهامی عام

مشمول 25 درصد تخفیف مالیاتی شد

 

روابط عمومی اداره کل تعاون استان خوزستان