خورشید به شهر ارغوان آمده است

از  مشهد سرخ آسمان آمده است

وقت است که در طریق خون گام نهیم

برخیز ! حسین عاشقان آمده است