تعاون! مظهر عدل الهی

همیشه نور سبز چشم مایی

دراین وادی که دلها غم گرفته

تو می مانی و هرعشق خدایی