معنای ایجاد اشتغال، استخدام در دستگاه های دولتی نیست

مدیرکل بازرسی استان خوزستان گفت: اشتغال به معنای عام در خوزستان از گذشته های دور همواره با استخدام در دستگاههای دولتی معنا و مفهوم پیدا کرده در حالی که معنای ایجاد اشتغال، استخدام در دستگاه های دولتی نیست.

"محمد آقاجری"، در دیدار با دست اندرکاران بخش تعاونی در اهواز، با تبیین دیدگاهی که بحث ایجاد اشتغال در استان را استخدام در دستگاه های دولتی تصور می کند، افزود: تعاون می تواند این دیدگاه را تغییر دهد چرا که در این حوزه، عمده ترین بحث ها، اشتغال و مسکن است.
وی اظهار داشت: باید نگاهی که بخش تعاونی را در قالب یک کالای مصرفی و ارزان تر از بازار می بیند، تغییر و اهدافی را که قانونگذار در قانون اساسی برای بخش اقتصادی و مردمی تعاونی در نظر گرفته مبنای کار قرار داد تا اهداف بخش تعاون به ویژه در ایجاد اشتغال مولد در کشور محقق شود.
مدیر کل بازرسی استان خوزستان ادامه داد: با تشکل های تعاونی می توان نسبت به انجام امور اقتصادی مولد و افزایش بهره وری و توسعه نظام مدیریتی مردم برای رفع مشکلات آنان اقدام کرد.
وی گفت: در خوزستان بیشتر کارها و فعالیت ها سبقه دولتی داشته و پررنگ تر از بخش خصوصی بوده است اما در برخی استان ها که بخش خصوصی فعال بوده موفقیت بیشتری در ایجاد اشتغال به دست آمده است.
آقاجری، با بیان اینکه رشد بخش اقتصادی دولتی به ویژه نفت در استان خوزستان سبب تضعیف بخش خصوصی شده ، افزود: کار اقتصادی در این استان از ابتدا با شرکت نفت بود ، هر چند که قبل از نفت، کشاورزی و دامداری در استان فعال بوده اما به تدریج همه چیز در نفت خلاصه شد.
مدیر کل بازرسی استان خوزستان، تعاونی ها را مظهر مشارکت مردم در امور اقتصادی خواند و گفت: با رویکرد جدید در امر ایجاد اشتغال و مسکن هم می توان تعاونی ها را که در اقتصاد کشور نقش دارند فعال کرد و هم دیدگاهی را که امر اشتغال را تنها استخدام در دستگاه های دولتی می داند تغییر داد.
وی همچنین بر ضرورت شناخت و ریشه یابی دقیق مشکلات توسط دستگاه های دولتی تاکید کرد و وظیفه اصلی سازمان بازرسی را نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری برشمرد.
"مسعود امینی"، مدیرکل تعاون خوزستان، نیز بر ضرورت و تلاش کارکنان تعاون خوزستان در تشکیل و نظارت بر کار تعاونی ها و استمرار فعالیت آنها به منظور حفظ اشتغال از طریق حمایت و توسعه تعاونی های فعال با وجود کمبود نیرو و پست های خالی تاکید کرد.