مهم نیست که قفل ها دست کیست، مهم این است که کلیدها دست خداست.

ان شاا... شاه کلید تمام قفل ها را از خداوند بخشنده عیدی بگیرید.

عید سعید فطر بر شما عزیزان خجسته باد