ترویج تعاون بهترین راه ایجاد اشتغال است

رییس اداره آموزش و ترویج اداره کل تعاون خوزستان با بیان اینکه یکی از راه‌های اشتغال ایجاد تعاونی است ، گفت: فرهنگ‌سازی و ترویج فرهنگ تعاونی بهترین راه ایجاد اشتغال در این بخش است.

عنوان کرد: بر اساس سند چشم انداز 20 ساله باید 25 درصد اقتصاد کشور  به بخش تعاونی واگذار شود.

وی افزود: تصور اینکه فقط اشتغال در بخش‌های دولتی امکان پذیر است درست نیست و با تشکیل تعاونی می‌توان مشکل  جویندگان‌کار را حل کرد.

شریعتی عنوان کرد: یکی از مهمترین فعالیت این اداره کل ترویج فرهنگ تعاونی است که در صورت انجام آن بخش اعظم مشکل اشتغال زایی برطرف می‌شود.

مسوول آموزش و ترویج اداره کل تعاون خوزستان با تشریح برنامه‌های آموزشی اداره کل برای تعاونی‌ها عنوان کرد: بر اساس برنامه‌های آموزش این اداره کل در نظر دارد برای 2 هزار و 645 نفر در 667 ساعت برنامه‌های آموزش‌های عمومی تعاونی‌ها در قالب آموزش قانون و مقررات، مدیریت تعاونی، مالی، بازرگانی و آموزش کاربرد کامپیوتر ارایه دهد.

مسوول آموزش و ترویج اداره کل تعاون خوزستان ادامه داد: همچنین 222 ساعت آموزش‌های تخصصی برای یک هزار و 950 نفر در در قالب آموزش تعاونی‌های تولیدی صنعتی، کشاورزی، معدنی، فرش و صنایع دستی، آموزش تعاونی‌های توزیعی اعتبار، عمران و مسکن، مصرف و حمل و نقل ارایه خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه‌های ترویجی این اداره کل تاکید کرد: توسعه فرهنگی تعاون، شناسایی زمینه‌های جدید با قابلیت ورود بخش تعاونی و حمایت از گسترش تعاون، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در بخش تعاونی، افزایش سرمایه اجتماعی تعاون، ایجاد شبکه تعاون و اتصال به شبکه جهانی از طریق برگزاری نمایشگاه توانمندی زنان و اجرای برنامه ترویجی با همکاری اتحادیه و اتاق تعاون از جمله این برنامه‌هاست.

شریعتی بیان کرد: همچنین شناسایی زمینه‌های جدید با هدف ورود بخش تعاونی و حمایت از گسترش آن با برگزاری سمینار و گردهمایی، افزایش بهره‌وری در تعاونی‌ها و افزایش سطح پوشش تعاونی‌ها در سه دهک پایین جامعه و عدالت اجتماعی از دیگر برنامه‌های ترویجی اداره کل تعاون می‌باشد.