تعاونی ها را در جهت رفاه حال محرومان جامعه گسترش دهیم