14 تیرماه ؛

 سال روز ولادت امام محمد باقر (ص)

 و روز قلم گرامی باد