280 هزار روستایی خوزستانی سهام عدالت روستایی می گیرند

یک مقام مسوول گفت: به زودی به 280 هزار روستایی خوزستانی سهام عدالت روستاییان اعطا می‌شود.

وی توضیح داد: این سهام از طریق فرمانداری ها و بخشداری های استان توزیع می‌شود. روستاییان می‌توانند با در دست داشتن برگه دعوت نامه یا فراخوان این سهام به شرکت های تعاونی عدالت شهرستان خود مراجعه و نسبت به ثبت‌نام نهایی خود اقدام کنند و رسید آن را دریافت نمایند.

وی گفت: این سهام با همان شرایط قبلی توزیع می‌شود و برای هر نفر 500 هزار تومان و در مجموع برای یک خانوار روستایی پنج نفره مبلغ 2 میلیون و 500 هزار تومان اعطا می‌شود.